Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn enerzijds voor de algemene voorwaarden van Salon bv met als diensten weddingplanner en weddingstyliste en Salon Society en anderzijds voor de algemene voorwaarden voor onze webshop.

Contactgegevens:

SALON bv
Westerlosesteenweg 10
2230 Herselt
www.salon-weddings.be
BE0739 958 461
Sanya: +32 494 171 162 | Lotte: +32 468 148 963

Algemene voorwaarden

Definities

 1. SALON bv: plannen, coördineren en aankleding van feesten met specialisatie in huwelijken en verhuren van feestartikelen met maatschappelijke zetel te: Westerlosesteenweg 10, 2230 Herselt.
 2. Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Salon bv een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Toepasbaarheid

 1. Door ondertekening van een offerte met SALON bv verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 2. Indien de onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met SALON bv.

Offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door SALON bv zijn geheel vrijblijvend.
 2. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door SALON bv zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of aan de offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van SALON bv, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de adviezen.
 3. SALON bv is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de 14 dagen wordt bevestigd.

Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door SALON bv.
 2. Enkel als er op de offerte vermeld staat dat er geen vooruitbetaling verwacht wordt, komt de overeenkomst tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. SALON bv zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SALON bv het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SALON bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan SALON bv zijn verstrekt, heeft SALON BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. SALON bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SALON bv is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SALON bv kenbaar behoorde te zijn.
  d. De opdrachtgever aanvaardt de geleverde prestaties in de staat dat het is bij betaling van de factuur bij oplevering. SALON bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van inkomsten door fouten in de geleverde diensten. De opdrachtgever wordt verondersteld de geleverde diensten uitvoerig te hebben gecontroleerd.

Termijn

 1. De afgesproken termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden SALON bv. Vertraging in levering van het product / de dienst geeft aan de klant geen recht op schadevergoeding, noch leidt dit tot ontbinding van de overeenkomst.
 2. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan SALON bv de dienstverlening geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 3. Het indienen van een klacht, om welke reden dan ook, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontheft de klant/opdrachtgever niet van zijn verplichting te betalen op de vervaldag. Bij gegrond bevonden klacht is onze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van de geleden schade, met uitsluiting van enige vergoeding.

Copyright

 1. Al het door SALON bv vervaardigd en/of geleverd materiaal en diensten mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van SALON bv niet worden bewerkt of verwerkt in andere mediums of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 2. Het eigendom van de door SALON bv verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van SALON bv, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan SALON bv hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is SALON bv gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. SALON bv behoudt zicht het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

 1. Voor zover SALON bv bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan SALON bv op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Salon bv of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SALON bv.
 2. SALON bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SALON bv slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van SALON bv voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Betwisting

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na levering van diensten of materialen de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan SALON bv. Indien de betwisting gegrond is zal SALON bv deze gebreken verhelpen. Wanneer aan SALON bv binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Prijzen

 • Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor SALON bv naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

Betaling

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en SALON bv en is de opdrachtgever verplicht om het werk van SALON bv volgens afspraak te honoreren.
 2. Na afronding van de opdracht zal SALON bv een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door SALON bv een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. €9,00 exclusief BTW, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 4. Facturen niet betaald binnen 14 dagen brengen van rechtswege een intrest op van 12% per jaar en dit zonder ingebrekestelling.
 5. Wanneer de opdrachtgever bij niet betaling binnen 14 dagen na vervaldag zal het bedrag der factuur den titel van forfaitaire schadevergoeding worden verhoogd met 10% en minstens €125 zonder dat hierdoor afbreuk gedaan wordt aan de hierboven bedongen verwijlintresten.
 6. Wanneer de opdrachtgever binnen de 7 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. SALON bv bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.salon-weddings.be, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.

Overige

 1. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. SALON bv zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 2. SALON bv is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Algemene verkoopsvoorwaarden styled shoots.
  Is er iets tussengekomen en kan je er niet meer bij zijn? Wat jammer! Omdat we dit plekje voor jou hebben vrijgehouden, zijn we genoodzaakt om 50% van de deelnamekost in rekening te brengen. De andere 50% storten we jou binnen de 5 werkdagen terug. Wanneer je pas een week op voorhand of later annuleert, zullen wij 100% van het bedrag aanrekenen.

Geschillenregeling

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschilllen zullen uitsluitend aan de rechtbank van het arrondissement Turnhout onderworpen worden.
 2. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Algemene voorwaarden webshop

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die (online) worden gesloten met SALON bv. Lees deze voorwaarden zorgvuldig na alvorens u overgaat op een bestelling.

Alle gemaakte overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht en worden daarnaast ook geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. In deze algemene voorwaarden zal niets geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met alle onderstaande algemene voorwaarden. Alle transacties met SALON bv worden onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Verwijzingen:
‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ = SALON bv.
‘de klant’ = de persoon die bij de onderneming producten aankoopt of ermee instemt producten aan te kopen.

2. Identiteit van de onderneming

SALON BV
Westerlosesteenweg 10, 2230 Herselt, België
shop@salon-weddings.be
BE 0739 958 461

3. Prijzen

Al onze prijzen worden weergegeven in Euro (€) en zijn inclusief het normaal geldende BTW tarief. Tenzij dit expliciet anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

4. Betalingen

Op de website van SALON bv is het mogelijk te betalen met volgende betaalwijzen: Bancontact, Kredietkaart, Paypal en iDEAL. Alle betalingen gebeuren steeds via een beveiligd elektronisch betaalplatform. Bestellingen worden enkel verwerkt als de betaling geslaagd is. Indien de uitgever van uw kaart weigert akkoord te gaan met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen van de levering van uw bestelling of de niet-levering van uw bestelling. Alle bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Een bestelling is pas volledig afgerond als uw betaling geslaagd is en u een orderbevestiging ontvangen hebt.

5. Leveringen

Alle bestelde producten worden steeds zo snel mogelijk verwerkt en worden 2 keer per week verzonden via Bpost. Indien uw bestelling vertraging oploopt door Bpost is SALON bv niet aansprakelijk. Leveringskosten kunnen eender wanneer en zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De maximale leveringstermijn is 14 dagen na besteldatum, tenzij anders vermeld (pre-order). Indien deze termijn overschreden wordt kan u de bestelling annuleren.

Als klant dient u steeds bij het afronden van uw bestelling het opgegeven adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling bij ons terugkomt omdat u een fout of onvolledig adres heeft opgegeven, wordt hier automatisch een vergoeding van €5,00 voor aangerekend. Dit zowel bij de terugbetaling als bij het opnieuw verzenden van uw bestelling. Dit geldt ook wanneer de bestelling weer bij ons toekomt omdat u deze niet tijdig bent gaan afhalen op het postkantoor of pick-up point.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van uw bestelling door de transporteur aangesteld door de onderneming.

6. Garantie

Op al onze producten geldt de wettelijke garantie tegen gebreken. Gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie is geldig vanaf de datum van in ontvangstname van het bestelde product, gedurende 2 maanden. Gebreken die worden veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik/wassen, vallen echter niet onder deze garantie.

De klant is steeds verplicht om de bestelde producten bij in ontvangstname onmiddellijk te controleren op beschadiging. Indien het product reeds in beschadigde staat in ontvangst is genomen, dient de klant (alvorens de overgang van retour) ons schriftelijk te informeren van deze gebreken via shop@salon-weddings.be. Dit dient te gebeuren binnen 14 werkdagen na ontvangstdatum. Wij bekijken vervolgens welke oplossing we u kunnen aanbieden: reparatie, vervanging of terugbetaling.

7. Herroepingsrecht

Elke consument heeft het recht om eender welke overeenkomst gesloten op afstand (zoals het internet) binnen 14 kalenderdagen, vanaf de dag na leveringsdatum, te herroepen. Dit kan zonder opgave van motief.

Indien u van dit recht gebruik wilt maken, dient u ons (vóór het overgaan naar retour) schriftelijk op de hoogte te brengen van deze beslissing. U dient hiervoor een mail te sturen naar shop@salon-weddings.be. Dit dient u te doen binnen de termijn van 14 dagen na levering.

Producten die u wegens het herroepingsrecht retourneert dienen met redelijke zorg te zijn behandeld, dienen niet te zijn gedragen of gebruikt en dienen in de originele verpakking te worden teruggestuurd. Artikelen met make-up vlekken of parfumgeur worden niet teruggenomen.

Producten worden teruggestuurd naar volgend adres: SALON bv, Westerlosesteenweg 10, 2230 Herselt, België.

Wij wachten steeds op de in ontvangstname van uw geretourneerde producten vooraleer wij overgaan tot de terugbetaling van uw bestelling. De terugbetaling ontvangt u binnen 14 dagen nadat de producten terug bij SALON bv zijn aangeboden. Deze terugbetaling gebeurt enkel indien de producten in ongebruikte staat en in hun originele verpakking worden ontvangen.

Indien u de volledige bestelling terugstuurt en hiervoor verzendkosten heeft betaald, wordt dit volledige bedrag teruggestort. Indien u slechts gedeeltelijk uw bestelling retourneert en hier leveringskosten voor heeft betaald worden enkel de teruggestuurde producten terugbetaald.

Retourkosten gemaakt door het herroepen van uw bestelling worden niet terugbetaald.

Indien wij uw berichtgeving van herroeping pas na 14 kalenderdagen ontvangen, wordt deze herroeping niet geaccepteerd en voeren wij geen terugbetaling uit.

8. Retourzendingen

Wij begrijpen dat het al eens kan voorvallen dat een bestelling toch niet helemaal blijkt te zijn wat u ervan had verwacht. Indien u niet 100% tevreden bent kan u uw product(en) gewoon retourzenden.

De retourzending dient steeds binnen 14 kalenderdagen na in ontvangstname door de klant, terug bij SALON bv aan te komen.

Alle items dienen in nieuwstaat te worden teruggestuurd. Dit betekent in originele staat en in hun originele verpakking. Items met make-up vlekken of parfum geur worden niet in retour genomen. Wij storten het bedrag terug op de rekening waarmee je betaald hebt. De leveringskosten worden enkel terugbetaald indien de volledige bestelling wordt geretourneerd. De terugbetaling gebeurt binnen 14 dagen na in ontvangstname van jouw retour.

Producten worden teruggestuurd naar volgend adres: SALON bv, Westerlosesteenweg 10, 2230 Herselt, België.

9. Overmacht

Indien verplichtingen niet worden nagekomen als gevolg van of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of andere omstandigheden buiten de controle van de onderneming, is de onderneming niet verantwoordelijk. Onder deze omstandigheden vallen gevallen van overmacht, oproer, overstroming, brand, staking, lockdown, vervoerproblemen, …

Wordt het wegens dergelijke omstandigheden onmogelijk voor de onderneming om de bestelde producten binnen redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van SALON bv beperkt tot de waarde van de niet-geleverde producten, inclusief bijhorende leveringskosten.

10. Aansprakelijkheid

Wij garanderen steeds dat alle producten besteld op onze website voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Dit zoals door de partijen bij koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Wij staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

Elke klant is verplicht om de geleverde producten meteen bij ontvangst te controleren op ondeugdzaamheden, defecten, incompleetheid, verkeerde levering, … Indien u één van bovenstaande problemen opmerkt, dient u ons hiervan (alvorens over te gaan tot retourneren) schriftelijk op de hoogte te brengen via shop@salon-weddings.be. Dit dient u tijdig (binnen 14 kalenderdagen na ontvangst) mede te delen. Indien dit niet tijdig gebeurt, kan SALON bv niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten moeten altijd in originele staat worden teruggezonden, dit betekent in originele verpakking en ongedragen/ongewassen. Indien dit niet het geval is, is het product niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden.

Indien de klant in kwestie het geleverde product zelf heeft gerepareerd/bewerkt of heeft laten repareren/bewerken door derden geldt onze aansprakelijkheid.